Prehlásene o ochrane osobných údajov

Používanie osobných údajov

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov bude ich prevádzkovateľom v zmysle Zákona spoločnosť ECD. Pri spracovávaní Vašich osobných údajov budeme postupovať vždy v súlade so Zákonom a budeme vždy používať vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracovávania Vašich osobných údajov. Ak by pre účely spracovávania Vašich osobných údajov malo dochádzať k ich medzinárodnému prenosu alebo k ich prenosu do tretej krajiny, budete o tejto skutočnosti informovaný pri získavaní Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo pri získavaní Vašich osobných údajov v prípade, ak sa Váš súhlas nevyžaduje. Všetky osobné údaje používame výlučne na splnenie našich zmluvných záväzkov voči organizácii, pre ktorú pracujete. Zbierame údaje nevyhnutne nutné na Vaše kontaktovanie ako:

  • meno a priezvisko
  • telefónne číslo
  • e-mailová adresa
  • IP adresa

Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť ECD, dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť ECD vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovávania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle § 34 Zákona. Vaše osobné údaje nie sú nikdy zverejnené ani poskytnuté inému subjektu mimo spoločnosť ECD bez Vášho súhlasu, s výnimkou vyššie uvedených prípadov (povinnosť sprístupniť osobné údaje na základe zákona alebo rozhodnutia oprávneného orgánu verejnej moci).

Cookies

Pri prevádzke našich internetových stránok používame cookies na umožnenie samotnej prevádzky webového sídla, ktoré sú nutné z technologického hľadiska. V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok využívajúcich technológiu cookies na účely uvedené vyššie, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval / nepovoľoval použitie technológie cookies). Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a / alebo funkčnosť niektorých internetových stránok alebo ich častí (sekcií) alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nastavenie Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t. j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), sa považuje za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok využívajúcich technológiu cookies na všetky účely uvedené vyššie.

Zmeny Pravidiel

Spoločnosť ECD je oprávnená toto Prehlásenie kedykoľvek aktualizovať. Po vykonaní aktualizácie sa zmení dátum v časti „Posledná aktualizácia“ na konci tohto Prehlásenia.

 

Posledná aktualizácia: 01.01.2021